shell MySQL服务状态检查脚本示例

闲来无事,自己写了一个mysql进程检查的脚本。想想初学编程时候到处去网上搜的经历,忽然想笑。我是运维工程师,我也想说:“I am a Coder!”。

#!/bin/bash
#DATE 2013/11/25
#MAIL gccmx@163.com
#FUNCTION check the mysql status,if not run start mysql.
#Create by Chenchao Gao
checkMysql(){
        CMDCHECK=`lsof -i:3306 &>/dev/null`
        Port=”$?”
        PIDCHECK=`ps aux|grep mysqld|grep -v grep`
        PID=”$?”
        if [ “$Port” -eq “0” -a “$PID” -eq 0 ];then
                return 200
        else
                return 500
        fi
}
startMysql(){
        /etc/init.d/mysqld start
}
checkMysql
if [ $? == 200 ];then
        echo “Mysql is running…”
else
        startMysql
        checkMysql
        if [ $? != 200 ];then
                while true
                do
                        killall mysqld
                        sleep 2
                        [ $? != 0 ]&&break
                done
                startMysql
        fi
fi

相关阅读

Linux Shell参数替换 http://www.linuxidc.com/Linux/2013-06/85356.htm

Shell for参数 http://www.linuxidc.com/Linux/2013-07/87335.htm

Linux/Unix Shell 参数传递到SQL脚本 http://www.linuxidc.com/Linux/2013-03/80568.htm

Shell脚本中参数传递方法介绍 http://www.linuxidc.com/L