Golang 入门系列-八怎样实现定时任务,极简版.

感谢平台分享- http://bjbsair.com/2020-04-10/tech-info/53303.html

前面讲介绍了Go 语言的基础入门及Golang的语法结构。同时也介绍Golang的接口及协程等内容。感兴趣的朋友可以先看看之前的文章。接下来说一说Golang 如何实现定时任务。
golang 实现定时服务很简单,只需要简单几步代码便可以完成,不需要配置繁琐的服务器,直接在代码中实现。

1、使用的包

github.com/robfig/cron

2、示例

1、创建最简单的最简单cron任务

package main 

import ( 
  "github.com/robfig/cron" 
  "fmt" 
) 

func main() { 
  i := 0 
  c := cron.New() 
  spec := "*/5 * * * * ?" 
  c.AddFunc(spec, func() { 
   i++ 
   fmt.Println("cron running:", i) 
  }) 
  c.Start() 

  select{} 
}

启动后输出如下:

D:\Go_Path\go\src\cronjob>go run multijob.go 
cron running: 1 
testJob1... 
testJob2... 
testJob1... 
cron running: 2 
testJob2... 
testJob1... 
testJob2... 
cron running: 3 
cron running: 4 
testJob1... 
testJob2...

2、多个定时cron任务

package main 

import ( 
  "github.com/robfig/cron" 
  "fmt" 
  ) 

type TestJob struct { 
} 

func (this TestJob)Run() { 
  fmt.Println("testJob1...") 
} 

type Test2Job struct { 
} 

func (this Test2Job)Run() { 
  fmt.Println("testJob2...") 
} 

//启动多个任务 
func main() { 
  i := 0 
  c := cron.New() 

  //AddFunc 
  spec := "*/5 * * * * ?" 
  c.AddFunc(spec, func() { 
    i++ 
    fmt.Println("cron running:", i) 
  }) 

  //AddJob方法 
  c.AddJob(spec, TestJob{}) 
  c.AddJob(spec, Test2Job{}) 

  //启动计划任务 
  c.Start() 

  //关闭着计划任务, 但是不能关闭已经在执行中的任务. 
  defer c.Stop() 

  select{} 
}

启动后输出如下:

D:\Go_Path\go\src\cronjob>go run multijob.go 
cron running: 1 
testJob1... 
testJob2... 
testJob1... 
cron running: 2 
testJob2... 
testJob1... 
testJob2... 
cron running: 3 
cron running: 4 
testJob1... 
testJob2...

3、cron 表达式

4、最后

以上,就将Golang中如何创建定时任务做了简单介绍,实际使用中,大家可以可结合配置需要定时执行的任务。