GCD 解决生产者消费者问题

说起生产者消费者问题(Producer-consumer problem),相信大家都印象深刻,有遗忘可以看看 wiki 上的解释,我们今天来聊聊怎么用 GCD 实现一个生产者消费者模型。

我们先理一下思路,看看问题关键点:

 1. 生产者生成产品放到缓冲区中,然后重复此过程,但是生产的产品数量不能超过缓冲区大小,如果缓冲区满了,停止生产新的产品,等待缓冲区有空位;
 2. 消费者不停从缓冲区取出产品,如果缓冲区空了,则停止消费,等待新的产品放到缓冲区中;

很容易就联想到信号量 dispatch_semaphore_t ,我们需要使用两个信号量分别控制 生产者消费者semaphoreProduce 控制生产者当缓冲区满时停止生产, semaphoreConsume 控制消费者当缓冲区空时停止消费。如下图所示(配图纯手工制作,轻喷:joy:):

Show me the code.

// 控制生产者的信号量
dispatch_semaphore_t semaphoreProduce;
// 控制消费者的信号量
dispatch_semaphore_t semaphoreConsume;
// 当前产品数量
int productCount = 0;
// 缓冲区大小
const int bufferSize = 5;

// 初始化生产者、消费者信号量
- (void)initProducerAndConsume {
  // 初始化缓冲区大小
  semaphoreProduce = dispatch_semaphore_create(bufferSize);
  semaphoreConsume = dispatch_semaphore_create(0);
}

// 生产商品
- (void)produce {
  dispatch_async(dispatch_get_global_queue(0, 0), ^{
    dispatch_semaphore_wait(semaphoreProduce, DISPATCH_TIME_FOREVER);
    [NSThread sleepForTimeInterval:1];
    productCount++;
    NSLog(@"生产商品,商品总量:%d", productCount);
    dispatch_semaphore_signal(semaphoreConsume);
  });
}

// 消费商品
- (void)consume {
  dispatch_async(dispatch_get_global_queue(0, 0), ^{
    dispatch_semaphore_wait(semaphoreConsume, DISPATCH_TIME_FOREVER);
    [NSThread sleepForTimeInterval:1];
    productCount--;
    NSLog(@"消费商品,商品总量:%d", productCount);
    dispatch_semaphore_signal(semaphoreProduce);
  });
}