【PHP 实现数据结构】遍历二叉查找树

上一篇 我们简单介绍了什么是二叉查找树,并实现了该结构。

这一篇我们来看如何遍历二叉树。常用的三种遍历方式有“先序” “中序” “后序”。对于二次查找树来说,中序遍历刚好可以得到一个有序的结果(即排序)。三种遍历方式的定义如下

从根结点出发,逆时针(访问左子树)沿着二叉树外缘移动,对每个结点均途径三次,最后回到根结点。

 1. 先序:访问结点均是第一次经过结点时进行的(根节点 -> 左节点 -> 右节点)。
 2. 中序:访问结点均是第二次经过结点时进行的(左节点 -> 根节点 -> 右节点)。
 3. 后序:访问结点均是第三次经过结点时进行的(左节点 -> 右节点 -> 根节点)。

是不是看了云里雾里,没关系,我们来画个图,注意箭头方向

有两个子节点的好理解一点,像节点 D 只有一个节点是I,那这种到底是先D 还是先I,还是搞不明白。那我们再画一人图,注意数字。

上一个图的基础上,结合上一遍 的节点的实现,所有节点都有两个子节点,只不过有的子节点的是null。我们为所有没有两个叶子节点的节点以空节点来补齐两个。

这样子是不是很清晰了。

接下来我们把这个思路转化为代码实现。

public function preOrder()
  {
    $stack = [];

    // 先访问根结点
    $current = $this->root;
    $pre = [];

    while (!empty($stack) || $current != null) {

      // 访问左子树
      while ($current != null) {
        $pre[] = $current->data;
        $stack[] = $current;
        $current = $current->left;
      }
      $current = array_pop($stack);

      // 访问右子树
      $current = $current->right;
    }

    return $pre;
  }

  public function inOrder()
  {
    $stack = [];

    // 先访问根结点
    $current = $this->root;
    $sort = [];
    while (!empty($stack) || $current != null) {

      // 访问左子树
      while ($current != null) {
        $stack[] = $current;
        $current = $current->left;
      }
      $current = array_pop($stack);
      $sort[] = $current->data;

      // 访问右子树
      $current = $current->right;
    }

    return $sort;
  }

  public function postOrder()
  {
    $stack = [];
    $visitStack = [];
    $current = $this->root;
    while ($current != null) {
      $visitStack[] = $current;
      if ($current->left != null) {
        $stack[] = $current->left;
      }
      if ($current->right != null) {
        $stack[] = $current->right;
      }

      $current = array_pop($stack);
    }

    $next = [];
    while ($current = array_pop($visitStack)) {
      $next[] = $current->data;
    }

    return $next;
  }