Ubuntu/Linux Mint 和其他 Ubuntu 版本上安装Linux Kernel 4.8.6-演道网

Kernel 4.8.6 有一段时间了,对于普通用户来说编译内核还是非常困难的一件事情,而且风险很大,稍不注意系统就无法使用,所以 Ubuntu 官方库有二进制的 DEB 安装包,下载地址:kernel.ubuntu.com

等然你也可以使用下面的命令进行安装。

32位系统用户使用下面的命令:

下载DEB安装包

cd /tmp
wget
kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.8.6/linux-headers-4.8.6-040806_4.8.6-040806.201610310831_all.deb
kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.8.6/linux-headers-4.8.6-040806-generic_4.8.6-040806.201610310831_i386.deb
kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.8.6/linux-image-4.8.6-040806-generic_4.8.6-040806.201610310831_i386.deb

安装命令:

sudo dpkg -i linux-headers-4.8*.deb linux-image-4.8*.deb

卸载命令:

sudo apt-get remove linux-headers-4.8* linux-image-4.8*

64位用户使用命令:

下载安装包命令:

cd /tmp
wget
kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.8.6/linux-headers-4.8.6-040806_4.8.6-040806.201610310831_all.deb
kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.8.6/linux-headers-4.8.6-040806-generic_4.8.6-040806.201610310831_amd64.deb
kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.8.6/linux-image-4.8.6-040806-generic_4.8.6-040806.201610310831_amd64.deb

安装命令:

sudo dpkg -i linux-headers-4.8*.deb linux-image-4.8*.deb

下载命令:

sudo apt-get remove linux-headers-4.8* linux-image-4.8*

Linux Kernel 4.2.2 编译安装教程  http://www.linuxidc.com/Linux/2015-10/123714.htm

Ubuntu 15.10 将使用 Linux Kernel 4.2 内核  http://www.linuxidc.com/Linux/2015-09/122826.htm

怎样在 CentOS 7 上安装 Kernel 4.0.2  http://www.linuxidc.com/Linux/2015-05/117574.htm

怎样在 CentOS 7 系统上安装Linux Kernel 4.0  http://www.linuxidc.com/Linux/2015-04/116461.htm

如何在Ubuntu/CentOS上安装Linux内核4.0  http://www.linuxidc.com/Linux/2015-04/116565.htm

如何在Ubuntu 13.10上安装Linux内核 3.12 http://www.linuxidc.com/Linux/2013-11/92930.htm 

如何在Ubuntu 14.10,Ubuntu 14.04及其衍生版本安装 3.16.7 CKT2内核 http://www.linuxidc.com/Linux/2014-12/110189.htm 

Linux Kernel 的详细介绍请点这里
Linux Kernel 的下载地址请点这里

转载自演道,想查看更及时的互联网产品技术热点文章请点击http://go2live.cn

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注