s3c2440外部中断操作

<

div id=”content” contentScore=”5847″>   要想正确地执行2440的外部中断,一般需要完成两个部分内容:中断初始化和中断处理函数。
    在具体执行中断之前,要初始化好要用的中断。2440的外部中断引脚EINT与通用IO引脚FG复用,要想使用中断功能,就要把相应的引脚配置成中断模式,如我们想把端口F0设置成外部中断,而其他引脚功能不变,则GPFCON=(GPFCON & ~0x3) | 0x2。配置完引脚后,还需要配置具体的中断功能。我们要打开某一中断的屏蔽,这样才能响应该中断,相对应的寄存器为INTMSK;还要设置外部中断的触发方式,如低电平、高电平、上升沿、下降沿等,相对应的寄存器为EXTINTn。另外由于EINT4EINT7共用一个中断向量,EINT8EINT23也共用一个中断向量,而INTMSK只负责总的中断向量的屏蔽,要具体打开某一具体的中断屏蔽,还需要设置EINTMASK。上面介绍的是最基本的初始化,当然还有一些其他的配置,如当需要用到快速中断时,要使用INTMOD,当需要配置中断优先级时,要使用PRIORITY等。

    中断处理函数负责执行具体的中断指令,除此以外还需要把SRCPNDINTPND中的相应的位清零(通过置1来清零),因为当中断发生时,2440会自动把这两个寄存器中相对应的位置1,以表示某一中断发生,如果不在中断处理函数内把它们清零,系统会一直执行该中断函数。另外还是由于前面介绍过的,有一些中断是共用一个中断向量的,而一个中断向量只能有一个中断执行函数,因此具体是哪个外部中断,还需要EINTPEND来判断,并同样还要通过置1的方式把相应的位清零。一般来说,使用__irq这个关键词来定义中断处理函数,这样系统会为我们自动保存一些必要的变量,并能够在中断处理函数执行完后正确地返回。还需要注意的是,中断处理函数不能有返回值,也不能传递任何参数。

    为了把这个中断处理函数与在2440启动文件中定义的中断向量表相对应上,需要先定义中断入口地址变量,该中断入口地址必须与中断向量表中的地址一致,然后把该中断处理函数的首地址传递给该变量,即中断入口地址。

    下面就是一个外部中断的实例。开发板上一共有四个按键,分别连到了EINT0EINT1EINT2EINT4,我们让这四个按键分别控制连接在B5~B8引脚上的四个LED:按一下键则LED亮,再按一下则灭:

 

#define _ISR_STARTADDRESS 0x33ffff00

 

#define U32 unsigned int

 

#define pISR_EINT0            (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x20))

#define pISR_EINT1            (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x24))

#define pISR_EINT2            (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x28))

#define pISR_EINT4_7  (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x30))

 

#define rSRCPND     (*(volatile unsigned *)0x4a000000)      //Interrupt request status

#define rINTMSK     (*(volatile unsigned *)0x4a000008)       //Interrupt mask control

#define rINTPND     (*(volatile unsigned *)0x4a000010)       //Interrupt request status

 

#define rGPBCON    (*(volatile unsigned *)0x56000010) //Port B control

#define rGPBDAT    (*(volatile unsigned *)0x56000014) //Port B data

#define rGPBUP     (*(volatile unsigned *)0x56000018)  //Pull-up control B

 

#define rGPFCON    (*(volatile unsigned *)0x56000050) //Port F control

 

#define rEXTINT0   (*(volatile unsigned *)0x56000088)  //External interrupt control register 0

#define rEINTMASK  (*(volatile unsigned *)0x560000a4) //External interrupt mask

#define rEINTPEND  (*(volatile unsigned *)0x560000a8) //External interrupt pending

 

static void __irq Key1_ISR(void)   //EINT1

{

       int led;

       rSRCPND = rSRCPND | (0x1<<1);

       rINTPND = rINTPND | (0x1<<1);

       led = rGPBDAT & (0x1<<5);

       if (led ==0)

              rGPBDAT = rGPBDAT | (0x1<<5);

       else

              rGPBDAT = rGPBDAT & ~(0x1<<5);

}

 

static void __irq Key2_ISR(void)   //EINT4

{

       int led;

       rSRCPND = rSRCPND | (0x1<<4);

       rINTPND = rINTPND | (0x1<<4);

       if(rEINTPEND&(1<<4))

       {

              rEINTPEND = rEINTPEND | (0x1<<4);

              led = rGPBDAT & (0x1<<6);

              if (led ==0)

                     rGPBDAT = rGPBDAT | (0x1<<6);

              else

                     rGPBDAT = rGPBDAT & ~(0x1<<6);

       }

}

 

static void __irq Key3_ISR(void)   //EINT2

{

       int led;

       rSRCPND = rSRCPND | (0x1<<2);

       rINTPND = rINTPND | (0x1<<2);

       led = rGPBDAT & (0x1<<7);

       if (led ==0)

              rGPBDAT = rGPBDAT | (0x1<<7);

       else

              rGPBDAT = rGPBDAT & ~(0x1<<7);

}

 

void __irq Key4_ISR(void)   //EINT0

{

       int led;

       rSRCPND = rSRCPND | 0x1;

       rINTPND = rINTPND | 0x1;

       led = rGPBDAT & (0x1<<8);

       if (led ==0)

              rGPBDAT = rGPBDAT | (0x1<<8);

       else

              rGPBDAT = rGPBDAT & ~(0x1<<8);

}

 

void Main(void)

{

       int light;

      

       rGPBCON = 0x015550;

       rGPBUP = 0x7ff;

       rGPFCON = 0xaaaa;

   

       rSRCPND = 0x17;

       rINTMSK = ~0x17;

       rINTPND =0x17;

       rEINTPEND = (1<<4);

       rEINTMASK = ~(1<<4);

       rEXTINT0 = 0x20222;

   

       light = 0x0;

       rGPBDAT = ~light;

       

       pISR_EINT0 = (U32)Key4_ISR;

       pISR_EINT1 = (U32)Key1_ISR;

       pISR_EINT2 = (U32)Key3_ISR;

       pISR_EINT4_7 = (U32)Key2_ISR;

      

       while(1)