Linux 网络流量实时监控工具之ntopng详解

大纲
一、前言
二、ntopng 简介
三、ntopng 功能说明
四、ntopng 安装详解
五、ntopng 配置详解
六、ntopng 使用详解
注,操作系统 CentOS 5.5 X86_64,软件版本 ntopng-1.1.1。( 所以软件请在Linux公社1号FTP服务器里下载)

——————————————分割线——————————————

FTP地址:ftp://ftp1.linuxidc.com

用户名:ftp1.linuxidc.com

密码:www.linuxidc.com

在 2013年LinuxIDC.com12月Linux 网络流量实时监控工具之ntopng详解

下载方法见 http://www.linuxidc.com/Linux/2013-10/91140.htm

——————————————分割线——————————————

一、前言
最近公司换了几台服务器,把旧服务器上的服务往新服务器上迁移,发现在旧服务器的ntop太老了,就决定啊更新一下。到官网(http://www.ntop.org/products/ntop/)看了一下ntop不更新了,现在出ntopng了,然后就安装配置了一下,在这个过程中发现一些问题,然后到网上搜索了一下发现在这方面的资料不多,所以呢?把这几天的使用心得与大家分享一下,哈哈。

二、ntopng 简介
ntopng 高速的基于Web的流量分析与集流工具。ntopng是NTOP的新一代版本,官方原先版本的NTOP已经不再更新。ntopng是原ntop下一代版本,网络流量实时监控显示。ntop是基于Libpcap和它被写在一个可移植的方式来运行在UNIX平台上,MacOSX和Win32一样。
ntopng 用户可以使用一个网页浏览器浏览的ntop(即作为一个Web服务器)流量信息和得到网络状态转储。在后一种情况下,ntop可以看出具有一个嵌入式网络接口作为一个简单的的类远程监控剂。使用:
一个网络接口。

有限的通过Web界面的配置和管理。

降低CPU和内存使用率(根据网络规模和流量而有所不同)。

 • 三、ntopng 功能说明
  1.常用功能
  根据许多协议对网络流量进行排序
 • 显示网络流量和IPv4/v6的活动主机
 • 显示主机的地理位置
 • 显示IP的各种协议流量分布
 • 根据源/目的IP流量分析和排序
 • 显示IP流量子网矩阵
 • 报告使用IP协议,按协议类型排序
 • 生产的HTML5/AJAX网络流量统计
 • 自动从网络中识别有用的信息
 • 将截获的数据包转换成易于识别的格式
 • 对网络环境中通信失败的情况进行分析
 • 在运行时无需重启
 • 实时监控工具汇总数据(5分钟)
 • 许多新功能,包括基于HTML5动态图形用户界面,分类,DPI等。

2.支持平台

 • UNIX(包括Linux,* BSD和MacOSX)
 • Win32的(包括最新的Windows 7/8)

3.Web图形用户界面
一个现代化的HTML 5浏览器需要可视化ntopng的流量统

4.支持协议
支持IPv4/IPv6

更多

5.可扩展性
ntopng引擎使用LuaJIT语言脚本。

用户可以扩展网络接口,以及实时修改,而无需代码转换成C + +引擎ntopng。

四、ntopng 安装详解
1.实验拓扑

2.安装yum源
[root@ntopng ~]# uname -a 
Linux ntopng.test.com 2.6.18-194.el5 #1 SMP Fri Apr 2 14:58:14 EDT 2010 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux   
[root@ntopng ~]# lsb_release -a   
LSB Version:    :core-3.1-amd64:core-3.1-ia32:core-3.1-noarch:graphics-3.1-amd64:graphics-3.1-ia32:graphics-3.1-noarch   
Distributor ID:    CentOS   
Description:    CentOS release 5.5 (Final)   
Release:    5.5   
Codename:    Final
[root@ntopng ~]# mkdir src 
[root@ntopng ~]# cd src/   
[root@ntopng src]# wget wget http://download.fedoraproject.org/pub/epel/5/x86_64/epel-release-5-4.noarch.rpm
[root@ntopng src]# rpm -ivh epel-release-5-4.noarch.rpm 
warning: epel-release-5-4.noarch.rpm: Header V3 DSA signature: NOKEY, key ID 217521f6   
Preparing…                ########################################### [100%]   
  1:epel-release          ########################################### [100%]   
You have new mail in /var/spool/mail/root 
[root@ntopng src]# yum list

3.同步时间
[root@ntopng ~]# yum install -y ntp
[root@ntopng ~]# ntpdate 202.120.2.101 
22 Nov 11:33:42 ntpdate[12584]: step time server 202.120.2.101 offset 33865.699182 sec   
[root@ntopng ~]# hwclock –w

4.升级库文件
注,新版的ntopng主要依赖两个库文件一个是glibc-2.7以上版,另一个是libstdc4.3.2以上版。(其中glibc编译安装,libstdc用RPM包安装,编译安装glibc时间要长一点,估计有5分钟左右。)
[root@ntopng src]# yum localinstall -y –nogpgcheck libstdc4.3.2-7.x86_64.rpm 或者 [root@ntopng src]# rpm -ivh libstdc4.3.2-7.x86_64.rpm –nodeps –force
[root@ntopng src]# strings /usr/lib64/libstdc++.so.6 | grep GLIBC 
GLIBCXX_3.4   
GLIBCXX_3.4.1   
GLIBCXX_3.4.2   
GLIBCXX_3.4.3   
GLIBCXX_3.4.4   
GLIBCXX_3.4.5   
GLIBCXX_3.4.6   
GLIBCXX_3.4.7   
GLIBCXX_3.4.8   
GLIBCXX_3.4.9   
GLIBCXX_3.4.10   
GLIBC_2.2.5   
GLIBC_2.3   
GLIBC_2.4   
GLIBCXX_FORCE_NEW   
GLIBCXX_DEBUG_MESSAGE_LENGTH

注,ntopng主要依赖GLIBCXX_3.4.9。
[root@ntopng src]# tar xf glibc-2.7.tar.gz 
[root@ntopng src]# cd glibc-2.7   
[root@ntopng glibc-2.7]# mkdir glibc_build   
[root@ntopng glibc-2.7]# cd glibc_build/   
[root@ntopng glibc_build]# /root/src/glibc-2.7/configure –prefix=/usr
[root@ntopng glibc_build]# make && make install

5.安装ntopng的依赖包
[root@ntopng ~]# yum install -y GeoIP-devel GeoIP redis
[root@ntopng ~]# service redis start 
Starting redis-server:                                    [确定]

6.安装ntopng
[root@ntopng src]# rpm -ivh ntopng-1.1.1_6986-6986.x86_64.rpm 
warning: ntopng-1.1.1_6986-6986.x86_64.rpm: Header V4 DSA signature: NOKEY, key ID 7921df34   
error: Failed dependencies:   
    libc.so.6(GLIBC_2.7)(64bit) is needed by ntopng-1.1.1_6986-6986.x86_64   
[root@ntopng src]# rpm -ivh ntopng-1.1.1_6986-6986.x86_64.rpm –nodeps   
warning: ntopng-1.1.1_6986-6986.x86_64.rpm: Header V4 DSA signature: NOKEY, key ID 7921df34   
Preparing…                ########################################### [100%]   
  1:ntopng                ########################################### [100%]   
Setting up redis auto startup   
[root@ntopng src]# rpm -ivh ntopng-data-1.0.9_6921-6921.x86_64.rpm   
warning: ntopng-data-1.0.9_6921-6921.x86_64.rpm: Header V4 DSA signature: NOKEY, key ID 7921df34   
Preparing…                ########################################### [100%]   
  1:ntopng-data            ########################################### [100%]

好了,到这里我们就安装完成了,下面我们来说一下ntopng配置文件。

更多详情见请继续阅读下一页的精彩内容http://www.linuxidc.com/Linux/2013-12/93643p2.htm

相关阅读