Arm Linux下QtE运行环境的搭建-micro2440

NSF方式调试
库文件的加载
解压
QtE-4.5.1-arm.tar.gz
tslib-1.4.tar.gz

在根目录下的lib库
/QtE-4.5.1-arm/lib
/tslib-1.4/lib

将 QtE-4.5.1-arm 和 tslib-1.4 放在根目录下面
配置文件如下
#!/bin/sh
export V_ROOT=/tslib-1.4                                                                              
export TSLIB_CONSOLEDEVICE=none
export TSLIB_FBDEVICE=/dev/fb0
export TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event0
export TSLIB_CALIBFILE=$V_ROOT/etc/pointercal
export TSLIB_CONFFILE=$V_ROOT/etc/ts.conf
export TSLIB_PLUGINDIR=$V_ROOT/lib/ts
export QWS_MOUSE_PROTO=TPanel:/dev/input/event0
export LD_LIBRARY_PATH=$V_ROOT/lib:$LD_LIBRARY_PATH
#cd /tslib-1.4/bin/
#./ts_calibrate
export QTDIR=/QtE-4.5.1-arm
export QWS_KEYBOARD=”USB:/dev/input/event1″
export LD_LIBRARY_PATH=$QTDIR/lib:/usr/local/lib:$LD_LIBRARY_PATH
#no transformed
#export QWS_DISPLAY=”transformed:180:0″
#export QWS_DISPLAY=”LinuxFb:mmWidth240:mmHeight320:0″
#export QWS_DISPLAY=”Transformed:Rot90: LinuxFbb:mmWidth240:mmHeight320:0″
#export QWS_SIZE=320×240
#transformed
export QWS_SIZE=240×320
export QWS_DISPLAY=”Transformed:Rot270:LinuxFb:mmWidth55:mmHeight75″
export QWS_MOUSE_PROTO=”Tslib:/dev/input/event0″

cd $QTDIR/test
echo “ok” >/dev/ttySAC0
 
cd $QTDIR/tes